Κλασσικές Χειρουργικές Τεχνικές

1. Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης
α. Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή, οστεοφυτεκτομή, τοποθέτηση τεχνητού δίσκου ή/και σπονδυλοδεσία

β. Αυχενική πεταλεκτομή ή/και σπονδυλοδεσία

γ. Χειρουργική ογκολογία

δ. Χειρουργική τραύματος

2. Θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης
α. Θωρακική πεταλεκτομή ή/και σπονδυλοδεσία

β. Διαθωρακική δισκεκτομή, οστεοφυτεκτομή, σωματεκτομή ή/και σπονδυλοδεσία

γ. Χειρουργική ογκολογία

δ. Χειρουργική Τραύματος

3. Οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης
α. Οσφυϊκή πεταλεκτομή, δισκεκτομή ή/και τρηματεκτομή

β. Υπερ-πλάγια οσφυϊκή δισκεκτομή

γ. Σπονδυλοδεσία

δ. Χειρουργική Ογκολογία

ε. Χειρουργική Τραύματος